The Kouros of Melos (Sanne)
oil on linen

2015

Next